Skoči na glavno vsebino

Sodelovanje s starši

Otroci so naše največje bogastvo. So iskreni, razigrani, nežni, ljubeči in nagajivi. Vse to in še več se skriva v njihovih iskrivih pogledih in iskrenih dejanjih. In biti starš zagotovo ni lahko….


Sodelovanje staršev z vrtcem omogoča boljše obojestransko spoznavanje, boljše poznavanje otroka in njegovih potreb in s tem uspešnejšo vzgojo otroka. Prvo tesnejše sodelovanje je potrebno pri uvajanju otroka v vrtec. Staršem pomagamo z nasveti in jim omogočimo krajše bivanje z otrokom v vrtcu v času, ko se privaja.

Sodelovanje s starši bo potekalo v obliki formalnih in neformalnih oblik, o dogajanju v vrtcu vas bomo obveščali preko obvestil na oglasnih deskah, po aplikaciji eAsistent, vrtčevska spletna stan pa je namenjena stalnemu obveščanju staršev o tem, katere dejavnosti potekajo, kako poteka življenje v oddelku ipd.

Starši obenem spoštujejo strokovno avtonomnost vrtca.

Dnevni informativni stiki 

(ob prihodu, odhodu) omogočajo sprotno posredovanje dnevnih informacij o otroku in vzgojni dejavnosti.

Popoldanske govorilne ure  

Popoldanske govorilne ure bodo letos potekale vsak 1. delovni torek v mesecu:
• v enoti Vrtca Dornberk od 16.30 do 17.30,
• v enoti Vrtca Prvačina od 16.00 do 17.00; oziroma po dogovoru.

Na pogovorno uro se je potrebno predhodno prijaviti. Vsaka vzgojiteljica bo teden dni prej izbrala način, kako vas bo obvestila (tabela pred vrtcem, sporočila v eAsistentu,…).
Pogovorne ure lahko ob lepem vremenu izvedemo zunaj (na igrišču). Na vašo željo se o otroku lahko pogovorimo tudi preko telefona ali Zooma. V kolikor potrebujete poglobljen pogovor o otroku izven uradnih ur, to sporočite strokovnima delavkama.
Vedno ste dobrodošli!

Roditeljski sestanki  

Na uvodnem roditeljskem sestanku starši dobijo splošne informacije o oddelku, strokovne delavke predstavijo program dela,… Starše seznanimo z razvojnimi značilnostmi starostnega obdobja otrok, spremembami v strukturi oddelka v prihodnosti, dogovorimo se o morebitnih oblikah sodelovanja in podobno.

Roditeljski sestanki med letom bodo organizirani glede na sprotne potrebe tako s strani staršev kot pedagoških delavcev. Roditeljski sestanek načrtujemo pred odhodom predšolskih otrok v vrtec v naravo in glede na želje staršev tudi pred udeležbo na plavalnem tečaju.

Vključevanje staršev v dejavnosti oddelka

Starše povabimo k sodelovanju v rednem vzgojnem procesu, v raznih (ustvarjalnih) delavnicah, v športnih popoldnevih, ob skupnih izletih oz. pohodih. V dogovoru obiščemo starše, ki imajo kakšen zanimiv poklic ali konjiček oz. jih povabimo v vrtec, obisk kmetije, dopoldanski obiski domov otrok,…

Vrtec pripravi izobraževanja/predavanja za starše.

Obveščanje o življenju otroka v vrtcu in o vzgojno-izobraževalnem delu v skupinah

Staršem bomo pomembne informacije posredovali v publikaciji, preko zgibank, plakatov in obvestil ob posebnih dogodkih. Na oglasni deski so na vpogled ažurne informacije, jedilnik, reklamno gradivo idr. Prav tako lahko na spletni strani vrtca preko krajših zapisov in fotografij, spremljajo dogajanje v vrtcu, dostopajo do raznih obvestil in vlog itd. Kot je že utečeno, pa bo obveščanje potekalo tudi preko aplikacije e-Asistent.  

Dostopnost